សក់ពាក់សក់ខ្លី

  • Short hair wig

    សក់ពាក់សក់ខ្លី

    សក់ថ្នាក់ខ្ពស់មកពីកន្លែងដែលមានរយៈទទឹងទាបសក់របស់មនុស្សផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានកែច្នៃជាមួយម៉ាស៊ីនតាមបណ្តោយក្បាលហើយក្លាយជាការពិតសេដ្ឋកិច្ចទទួលរងពីពណ៌អន់បំផុតឈានដល់ ៦ ដឺក្រេ។