សក់រួញអង្កាញ់ខ្លី

  • Short curly hair wig

    សក់រួញអង្កាញ់ខ្លី

    សក់បន្ទាប់ពីបោកគក់ចាំបាច់ត្រូវជៀសវាងពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ក្នុងខ្យល់ដែលមានខ្យល់ដល់ ៧ ទៅជាស្ងួតបាញ់ថ្នាំសក់រុំបំបៅពិសេសប្រើដែកថែបច្របាច់ថ្នមៗ។