ម៉ាស្ការ៉ា

  • Mascara

    ម៉ាស្ការ៉ា

    ចង់បង្ខំខ្លួនឯងពីឫសរោមចិញ្ចើមបន្ទាប់ពីឈុតរោមភ្នែកត្រូវបានជួសជុលនៅទីតាំងនៃរោមចិញ្ចើមពត់ថ្នមៗឡើងលើម្តងទៀតចែកជា ៣ ផ្នែកឃ្លីបជាទូទៅប្រើហើយខិតទៅជិតកន្ទុយរោមភ្នែកកាន់តែច្រើនបញ្ចេញពន្លឺបន្ថែមទៀតមិនអាចធម្មជាតិបានទេ បើមិនដូច្នេះទេ។