ជូតបបូរមាត់

  • Lip scrub

    ជូតបបូរមាត់

    តើបបូរមាត់ដុសខាត់អ្វី? នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះអាកាសធាតុស្ងួតហើយមិនអាចបន្ថែមសំណើមដល់បបូរមាត់បានទាន់ពេលវេលាងាយនឹងលេចចេញជាស្ងួតឬបាតុភូតបកនិងសំអាតស្បែកមិនឱ្យទាញដោយដៃប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រើផលិតផលចុងក្រោយ។ ជូតបបូរមាត់។ វាអាចលុបចោលនូវមុខងាររបស់មន្ទីរពិសោធន៍បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។