របាំងបបូរមាត់

  • Lip mask

    របាំងបបូរមាត់

    របាំងបបូរមាត់គឺជា "របាំងមុខ" ដែលភាគច្រើននៃរបាំងបបូរមាត់សម្រាប់គ្រឿងផ្សំងាយៗនិងស្រទាប់មានសំណើមនៃគ្រឿងផ្សំមុខងារការធ្វើឱ្យស្បែកមានសំណើមគឺមានគោលបំណងប្រើរបាំងបបូរមាត់បំបាត់ស្នាមកាត់ដែលមានអាយុផ្តល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់បបូរមាត់និងភ្លឺរលោងការបន្ថយជាតិពណ៌បបូរមាត់។