ស្រមោលភ្នែក

  • Eye shadow

    ស្រមោលភ្នែក

    ស្រមោលភ្នែកគឺជាជំហានចាំបាច់មួយនៅក្នុងការតុបតែងខ្លួនធម្មតារបស់យើង។ ស្រមោលភ្នែកមានច្រើនពណ៌ហើយវិធីគូរគំនូរនៃស្រមោលភ្នែកក៏មានភាពចម្រុះផងដែរ។ ស្រមោលភ្នែកគឺពិបាកសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង។